Bölcsöde vezetői állás kiírása

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Újhartyáni Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 2019. június 01-2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: 2019. június 1-2019. augusztus 31-ig

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala (2367 Újhartyán,

Hősök tere 5-7)

2019. szeptember 1-től - 2024 június 30

Újhartyáni Városi Bölcsőde (2367 Újhartyán, Epres u. 4/b)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A bölcsőde irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Főiskola, és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2/B. pont szerint: 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. bölcsődei szakgondozó (OKJ), végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,

-a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-magyar állampolgárság,

-büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-fényképes szakmai önéletrajz,

-végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

-szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

-az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

-nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

-hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,

-nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

-nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

-nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Göndörné Frajka Gabriella jegyző nyújt, a 06-29/372-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2367 Újhartyán, Fő u. 21 szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……./2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

Személyesen: Schulcz József polgármester, 2367 Újhartyán, Fő u. 21. szám. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, figyelemmel a Kjt., továbbá a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.ujhartyan.hu internetes honlap

« vissza