Iskola igazgatói pályázat kiírás

Pályázati kiírás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán Képviselő-testülete (2367 Újhartyán, Fő u. 21.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján pályázatot hirdet az önállóan működő

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

intézményvezetői (magasabb vezetői)

munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre: 2019. augusztus 16. napjától - 2024. augusztus 15. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola, 2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § bekezdése alapján :A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

•Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

•cselekvőképesség,

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

•pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata vagy igazolás ezen tanulmányok folytatásáról

• a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• a pályázó szakmai önéletrajza,

• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

• Hiánypótlásra kizárólag a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzését igazoló oklevél bemutatására van lehetőség, a pályázat elbírálásának határidejéig.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Göndörné Frajka Gabriella jegyző nyújt a 29-372-133-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán képviselő-testületének címére történő megküldésével (2367 Újhartyán, Fő utca 21. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: , valamint a beosztás megnevezését: Német nemzetiségi Általános Iskola intézmény-vezető. [MB1]

 

• Személyesen az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének átadva.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán képviselő-testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. Július 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Német nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Német Nemzetiségi Általános Iskola Intézmény-vezetői beosztására".

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28

 


« vissza