Kötelező a maszk viselése!

Május 4-től Újhartyán város közigazgatási területén kötelező a zárt közösségi terekben, így különösen a kereskedelmi, vendéglátó üzlethelyiségben, orvosi rendelőben, gyógyszertárban, postán, hivatalban és közintézményekben (óvoda, iskola, bölcsőde) az egészségügyi maszk viseléseÚjhartyán Város Önkormányzat Polgármesterének

6/2020. (IV.29.) ÖNK rendelet  a

közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

  Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a következőket rendeli el:

 1. A rendelet célja, hatálya

 1.§ Újhartyán Város Polgármestere az elrendelt veszélyhelyzetben, a humánjárvány megfékezésére tett intézkedések és a közösségi együttélés alapvető magatartási szabályainak meghatározása körében az egészségügyi maszk – ennek hiányában az annak rendeltetési funkcióját betöltő textil (szájat, orrot takaró sál, kendő) – kötelező viselését rendeli el.

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Újhartyán város közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre, akik a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kihirdetett kijárási korlátozás alatt lakóhelyüket, tartózkodási helyüket, vagy magánlakásukat a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott alapos indokkal hagyják el.

2. Az egészségügyi maszk viselésének szabályai

3.§  Az egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil – (szájat, orrot takaró sál, kendő) - viselése Újhartyán város közigazgatási területén kötelező a zárt közösségi terekben, így különösen a kereskedelmi, vendéglátó üzlethelyiségben, orvosirendelőben, gyógyszertárban, postán, hivatalban és közintézményekben (óvoda, iskola, bölcsőde).

4.§ Újhartyán város polgárai számára mosható maszkot biztosított az önkormányzat a rendeletben előirt közösségi magatartási szabály betartása érdekében.

5.§ Újhartyán Város Polgármestere ajánlja a 3. § -ban nem szereplő egyéb, közforgalmú épületekbe történő belépések és tartózkodások vonatkozásában is az egészségügyi maszk, vagy az azt helyettesítő textil – (szájat, orrot takaró sál, kendő) - viselését.

6.§ Újhartyán Város Polgármestere ajánlja a 3. §-ban felsorolt helyiségek és épületek tulajdonosainak, illetve azokkal rendelkezni jogosultaknak, hogy az alkalmazásukban álló személyeket egészségük védelmének érdekében, a munkahelyükön tartózkodás idejére lássák el egészségügyi maszkokkal.

 3. Közösségi együttélés szabályainak megsértése

7.§ (1) A rendelet 3. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés szabályai megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció alkalmazására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható, illetve 5000 Ft-tól 50000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 150000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(4) A helyszíni bírság kiszabására az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői jogosultak.

(5) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az önkormányzat pénzforgalmi számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

 4. Záró rendelkezések

 

8.§  (1) Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.

(2) A rendelet a veszélyhelyzet megszűnése kihirdetése napján hatályát veszti.

 

                   Schulcz József                                                              Göndörné Frajka Gabriella

                     polgármester                                                                               jegyző

 

Záradék:

Ezen rendelet a helyben szokásos módon került kihirdetésre.

 

 

Újhartyán, 2020. április 29.

                                                                                                          Göndörné Frajka Gabriella

                                                                                                                               jegyző

« vissza