Óvodavezetői pályázat !

Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján pályázatot hirdet az önállóan működő

 

„Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda

óvodavezetői (magasabb vezetői)

munkakörének betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 év.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre: 2022. augusztus 1. napjától - 2027. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: „Gyermekvár”Német Nemzetiségi Óvoda, 2367 Újhartyán, Béla gödör u 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, ellenőrzése a szakszerű és törvényes működésének megszervezése, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán, mint fenntartóval, és a községi intézményekkel.

Feladata továbbá, az intézményben működő konyha dolgozóinak irányítása, vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- Legalább 5 év - óvodapedagógus munkakörben szerzett - szakmai gyakorlat,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,

- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Göndörné Frajka Gabriella jegyző nyújt, a 0629/372-133-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető), vagy személyesen az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban Jegyzői titkárságon leadni (2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 23-án tartandó testületi ülés

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Újhartyán Város honlapja: www.ujhartyan.hu

Közigállás publikálás időpontja: 2022. május 23.

honlap: www.közigallas.hu

« vissza