2021.01.01-től adóváltozások!

Tisztelt Adózók!

Két fontos változásra hívnánk fel a figyelmüket az adózással összefüggésben.

Gépjárműadóval kapcsolatos változások

2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbiakban: NAV) látja el. A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Az ezzel kapcsolatos információk a NAV hivatalos honlapján megtekinthetők. (www.nav.gov.hu)

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat NAV számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal végzi. Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is a Újhartyán Város Önkormányzat 65500068-00057347-51150136 számú Gépjárműadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások

2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket (ÁNYK). Az E-Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adó bevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók. Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély (őstermelő) iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy nem köteles az elektronikus kapcsolattartásra. A papíralapú bevallást az önkormányzati adóhatóság felé kell benyújtani.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik. Az adót, adóelőleget is az önkormányzat 65500068-00057347-51150057 számú iparűzési adó számlájára kell megfizetni.

A helyi adókról szóló rendeletünk értelmében az önkormányzat 50 %-os adókedvezményt nyújt azon vállalkozónak, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Ezen kedvezmény továbbra is fennáll, erről a vállalkozónak az éves bevallásában kell rendelkezni.

Megszűnik az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség, ugyanakkor továbbra is megmarad az a Htv-beli rendelkezés, mely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetében, amely azzal felel meg a mikro-, kis- és középvállalkozássá (a továbbiakban: KKV) minősítés feltételeinek, hogy esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 %.

 

Az előzőek szerint KKV-nak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Fontos, hogy mindezeketcsak akkor tudja igénybe venni a vállalkozó, ha2021. február 25-iga székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számáraa NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon – a NAV-on keresztül - erről kifejezetten nyilatkozik.Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő jogvesztő!

A KATA átalányadózó adózási módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

A fenti adózó körbe nem tartozók esetében 2021. évben végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben megállapított adómérték változatlanul 1,6 %.

 

« vissza