Család és Gyermekjóléti szolgálat


Újhartyán Város Önkormányzata a szociális alapellátások egy részét társulási formában működteti. A társulási megállapodás szerint a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ látja el a család és gyermekjóléti szolgálatot.

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Intézményvezető: Berchi Anita

Cím: 2373 Dabas, Áchim András u. 6.

Telefon: 29/367-236, 20/8013207

Fax: 06/29/567-090

E-mail: segitoszolgalat@gmail.com

Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 7.30.00-12.00, 12.30-16.30

Péntek: 07.30-12.00

Szakfeladatok:

Az intézményben szociális alapellátásokat, család- és gyermekjóléti szolgáltatást és család- és gyermekjóléti központot működtetünk.


Célunk, hogy a településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét megőrizzük. A gyermekek veszélyeztetettségét megelőzzük, illetve megszüntessük.

a) Szociális alapellátások

Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A házi segítségnyújtás működtetésével gondoskodunk mindazokról, akik azt igényelik és a gondozási szükséglet vizsgálata alapján az ellátásuk indokolt. A gondozási tevékenység lényege, az ellátott segítése az önálló életvitel megtartásában. A gondozásért térítési díjat kell fizetni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtássalsegítséget nyújtunk a saját otthonukban élő, szociálisan rászoruló személyek részére, a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. A szolgáltatás 24 órás készenléti ügyeletben működik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.

A közösségi pszichiátriai ellátás keretében olyan speciális alapellátási feladatot látunk el, amellyel a pszichiátriai betegek számára lakókörnyezetükben nyújtunk segítséget a család aktív részvételével. A közösségi ellátással azokat a pszichoszociális gondozási módszereket alkalmazzuk, amelyek a család és a közvetlen környezet segítő erejére építenek úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják a gondozott számára.

A közösségi erőforrások jelentik az ellátott közvetlen lakókörnyezetében megtalálható mindazon humán segítő erőforrásokat, amelyeket az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezen természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek.
Ez a speciális ellátási forma a különböző szociális segítségnyújtáson túl, tehát a beteg életterében nyújt komplex segítséget. Mindez magába foglalja a beteg testi és pszichés állapotának javítását, önellátó képességének fejlődését, az életvitelhez szükséges készségek fejlesztését, a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a munka világába való bevonását, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását, valamint a beteg egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatási intézményekkel.
A szolgáltatás ingyenes.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot nyújtunk, az ellátási területen élő szociális/mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetekbe került családok, egyének életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése érdekében. Feladatunk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban való nevelésének elősegítése.

Szakmai hitvallásunk szellemében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek, lehetőség szerint a saját családjukban nőhessenek fel.
b) Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család-és Gyermekjóléti Központ a dabasi járás illetékességi területére kiterjedően a hatósági ügyekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, illetve a speciális szolgáltatásokat biztosítja.

Speciális szolgáltatásaink:

jogi tanácsadás

  • pszichológiai tanácsadás
  • gyógypedagógiai tanácsadás
  • családterápia, párterápia
  • mediáció
  • kapcsolatügyelet

Kérjük jelezze, ha elhanyagolt, bántalmazott gyermekről, vagy idős személyről van tudomása!

Az Újhartyáni család és gyermekjóléti munkatárs

Elérhetőség: Schönauer Barbara

06/70/437-2504

Ügyfélfogadás rendje: 2367 Újhartyán Fő utca 21.

Hétfő : 13.00-16.30

Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.30-ig

Péntek: 8.00-12.00-ig 

Készenléti szolgálat keretében állandóan hívható telefonszám biztosításával, krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, tanácsadást, tájékoztatást nyújtunk a 06-70-337-6337-es telefonszámon.

Mindezt oly módon biztosítjuk, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A Központ ügyeletben lévő munkatársa a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül is elérhető.