Elektronikus ügyintézés


Üdvözöljük ÚJHARTYÁNI Polgármesteri  Hivatal elektronikus ügyintézési portálján!
Tájékoztató a helyi iparűzési adó elektronikusan történő bevallásáról


állandó meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges könyvelők, könyvvizsgálók, egyéb meghatalmazottak részére,

-képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén elnevezésű nyomtatvány kitöltése és beküldése szükséges, ha egyéni vállalkozó saját maga illetve gazdasági társaság képviselője szeretne az e-ügyintézésben részt venni.


Elektronikus ügyintézés a következő helyeken:


http:/www.magyarorszag.hu
http:/www.kormanyablak.hu/web/v/kezdjeitt

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmét, hogy 

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.


A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https:/rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

 
Ügyfélkapu regisztráció 

Az elektronikusan indítható ügyek beadásakor Önnek nem szükséges jelen lennie személyesen, azonban itt is van lehetősége ugyanarra az eljárásra, amelyet már megismert az elektronikusan nem indítható ügyek leírásánál.
A kényelmesebb ügyintézés érdekében azonban Ön az ilyen típusú ügyeket személyes jelenlét nélkül, elektronikusan is elindíthatja, és csak az ügyintézés végeztével, az aláírás megtételekor kell személyesen megjelennie, és személyazonosságát igazolni.

 

Ahhoz, hogy elektronikusan tudjon ügyeket intézni a portálon, saját nevében, vagy egy cég nevében, akkor a következő lépéseket kell megtennie: 

Első lépésként regisztrálnia kell a www.magyarorszag.huportálon található ügyfélkapu regisztrációs rendszerén. Az itteni regisztrációra két lehetősége van.
Amennyiben rendelkezik digitális aláírással, akkor személyes megjelenés nélkül megteheti regisztrációját az ügyfélkapun. Ezt erre a linkre kattintva teheti meg.
Amennyiben nem rendelkezik digitális aláírással, akkor az Önhöz legközelebbi okmányirodában kell megjelennie, és ott személyesen kell regisztrálnia az ügyfélkapu rendszerébe. (Az itteni ügyintézést azonban megkönnyítheti, ha már ideiglenesen regisztrál az ügyfélkapura, amelyet erre a linkre kattintva tehet meg. Miután itt ideiglenesen regisztrált, lehetősége nyílik arra, hogy online időpontot foglaljon az okmányirodába, a www.magyarorszag.huportálon.) Az itt rögzített időponton való megjelenéskor szüksége lesz valamilyen személyazonosságát igazoló okmányra (személyi igazolvány, útlevél, stb.), hogy véglegesítse regisztrációját az ügyfélkapun.

 Dokumentum hitelesítés


Az elektronikus ügyintézés során csak hitelesített dokumentumokat fogadunk el. A dokumentumok hitelesítéséről a – (Dokumentumok Hitelsítése.doc) - olvashat. Nem hitelesített dokumentum beküldése esetén ügyét csak ennek pótlása után tudja elindítani.

 e-Papír 

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel. 

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni. 

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https:/epapir.gov.hu 

e-Papír felhasználói kézikönyv a következő linken elérhető: ePapír_Felhasználói kézikönyv_v1.pdf 

A következő táblázat a jelenleg e-Papír szolgáltatáson keresztül elérhető ügytípusokat és azok rövid leírását tartalmazza.

 

Ügytípus megnevezése

Ügytípus rövid leírása

Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat

Az önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény, az önkormányzat felügyelete alatt álló szervezet működésével kapcsolatos tájékoztatáskérés, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat igénylése. E szervezetek működésével kapcsolatos javaslatok.

Adóügyek

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal (pl. az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal kapcsolatos kérdés).

Anyakönyvi ügyek

A születés anyakönyveztetésével, a haláleset anyakönyveztetésével, a házasságkötéssel, a házassági névviselési forma megváltoztatásával, a válás, illetve özvegység esetén volt feleség névváltoztatásával, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek, anyakönyvi kivonatok igénylése.

Címnyilvántartási ügyek

A lakcím, mozgószállás, tartózkodási hely vagy annak megváltozására vonatkozó bejelentés a bejelentett lakcím valódiságának ellenőrzése, lakcím érvénytelenségének megállapítása, nyilvántartások vezetésével kapcsolatos ügyek, címkezelési eljárások.

Egészségügyi ügyek

Az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátásokkal - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátással, a fogorvosi alapellátással,az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátással,a védőnői ellátással, és az iskola-egészségügyi ellátással -  kapcsolatos ügyek.

Építési ügyek

Az önkormányzat, mint Építésügyi Szolgáltató Pontfeladatkörébe tartozó ügyek.

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek.

HR, munkaügyi ügyek

A HR pályázatokkal kapcsolatos ügyek, az önkormányzati köztisztviselőkkel kapcsolatos megkeresések, önkormányzati kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozására javaslat. 

Gyermekvédelem és gyámügyek

A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyek (környezettanulmány készítés, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállásának megállapítása. Az önkormányzat által a kiskorúak részére biztosított segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyek.

Ingatlan ügyek

Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyek.

Kereskedelmi ügyek

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshely szolgáltatással, telephelyek nyilvántartásával kapcsolato, a nem üzleti célú közösségi és szabadidős szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek.

Kulturális ügyek

Az önkormányzat által fenntartott muzeális intézményekkel, nyilvános könyvtári ellátással és a közművelődési feladatokkal kapcsolatos ügyek. Az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti (színház, zenekar, táncművészeti szervezetek)szervezetekkel kapcsolatos ügyek.

Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek

A jegyző hatáskörébe tartozó állatvédelmi (kóbor állatok befogása, élelmiszerlánc felügyeleti (méhállomány fenntartásának helye) és növényvédelmi ügyek (közérdekű védelem parlagfűvel kapcsolatban), továbbá az állatvédelmi őrszolgálattal kapcsolatos ügyek.

Oktatási ügyek

Az önkormányzat által fenntartott óvodával, az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, az önkormányzat által szervezett táborok, erdei iskolák, erdei óvodákkal, a helyi nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolákkal, iskolai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek.

Parkolási ügyek

A közterületi parkolással, annak ellenőrzésével, ügyfélszolgálati kérdéseivel, karbantartási és végrehajtási feladataival kapcsolatos ügyek.

Polgárvédelemmel, honvédelemmel kapcsolatos ügyek  

Önkormányzatok hatáskörébe tartozó polgárvédelemmel és honvédelemmel kapcsolatos ügyek.

Szociális ügyek

Az önkormányzat által biztosított szociális/népjóléti támogatások. (Pl. a megélhetést segítő ellátások, ápolási támogatás, egészségügyi támogatás,temetési támogatás, lakhatási és lakbértámogatások.)

Településüzemeltetési ügyek

A közterület használatával, a közterület foglalással, a közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos ügyek.  Az önkormányzati beruházásokkal, közterületi felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokkal kapcsolatos ügyek, a helyi közösségi közlekedés szervezésével összefüggő kérdések, a közhasznú szerződés alapján ellátásra kerülő feladatokkal kapcsolatos ügyek, közvilágítás üzemeltetésével és bővítésével kapcsolatos ügyek. Közterület tisztán tartásával, felügyeletével, hulladék elhelyezésével, gyűjtésével, szállításával, valamint a köztemetőkkel kapcsolatos ügyek.

Településképi és városépítési ügyek

Az önkormányzat építési szabályzatával, a tervtanáccsal, a településképi rendelettel, a település arculati kézikönyvvel, a helyi védettséggel kapcsolatos ügyek.

Településtervezési ügyek

Településtervezési, partnerségi ügyek.

Települési zöldterületi ügyek 

Zöldterületek (parkok, játszóterek) létesítésével, fenntartásával kapcsolatos ügyek.

Vállalkozási ügyek

A vállalkozások támogatásával, vállalkozásélénkítéssel, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ügyek.

Az önkormányzat képviselő-testületével kapcsolatos ügyek

Az önkormányzat képviselő-testületével, a képviselő-testület szerveivel (bizottságokkal, tisztségviselőkkel) kapcsolatos ügyek. 

Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek

Az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok kezelése, a társasházakban található önkormányzati tulajdonú albetétek tulajdonosi képviselete, a lakásbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése. A nem lakó ingatlanok (helyiségek, ipar-, és mezőgazdasági területek, telkek, építési telkek, reklámtáblák. stb.) kezelése, üzemeltetése, birtokba adása, birtokbavétele, bérleti szerződések kötése. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.

Egyéb

A felsorolt ügytípusok által le nem fedett ügyek.