Orvosi ügyelet


Adatkezelési tájékoztató letöltése itt! 
Tisztelt Újhartyáni Lakosok!

2024. február 1-jétől már Pest vármegyében is az egységes alapellátási ügyeleti rendszert az Országos Mentőszolgálat látja el.
Újhartyán ügyeleti ellátását érintő további részletekkel kapcsolatosan későbbiekben teszünk közzé tájékoztatást.


Cím: 2367 Újhartyán, Fő u. 26.

Mobil: 06-30-244-2212


Ügyeleti idő:   

Hétköznap:

16.00 - 7.00

Hétvégén:
    
Pénteken:16.00-Hétfő 7.00 

Háziorvos

Dr. Kökényesi Imre

Rendelés 2023.08.24-től :

Hétfő 8:00 - 12:00

Kedd 13:00 - 17:00

Szerda 8:00 - 12:00

Csütörtök: 14:00 - 17:00

Péntek 8:00 - 12:00

Dr. Kökényesi Imre : kedd ,csütörtöki  napokon rendel

Dr Szűcs Aranka : hétfő, szerda, pénteki  napokon rendel


Telefonszám: 29-372-152

A rendelési időn kívül az elérhető orvosokról bővebb információ: 29-372-152 telefonszámon kap.

Vérvételi időpontok 2023.

Gyermekorvos


Dr. Vágány Valéria

Újhartyán, Fő u.26. Tel.: 29-372-019

Juhász-Hegyi Rita asszisztens 29-372-019

E-mail: gyermekorvos@ujhartyan.hu

Dr. Vágány Valéria gyermekorvos rendelési ideje 2022. február 15. napjától az alábbiak szerint módosul:

Rendelési idő:

Hétfő 10-14 óráig
Kedd 10-14 óráig
Szerda 12-16 óráig
Csütörtök 10-14 óráig
Péntek 10-14 óráig

Tanácsadás: Csütörtök 8- 10 óráig
Iskola, Bölcsőde: Szerda 10-12 óráig

Tel: 29/372-019
 

Fogorvosi rendelő

Fogszakorvos: helyettesítésben Dr. Krascsenits Rita
2367 Újhartyán, Szobor u.1.
Tel: 29/372-678 és   29/272-710

A rendelési idő: MINDEN PÁRATLAN HÉTEN

HÉTFŐ           8:30-18.00

KEDD             8:30-18.00

SZERDA        8:30-18.00

CSÜTÖRTÖK 8:30-18.00

PÉNTEK          8:30-18.00

 A rendelésre bejelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet: 29/ 372 – 678,  29/272-710


 

 

Adatkezelési Tájékoztató

Újhartyán Város Önkormányzata

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 Az Adatkezelő megnevezése:


Újhartyán Város Önkormányzata

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

Székhely:

2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

Telephelyek:

2367 Újhartyán, Fő út 26.- Gyermekorvosi Rendelő, Védőnői Szolgálat

E- mail címünk:

jegyzo@ujhartyan.hu

Telefonszámunk:

+3629372133

Adatvédelmi tisztviselő neve:

HANGANOV Kft.

Elérhetősége (e- mail címe):

dpo@hanganov.hu

A tájékoztató utolsó módosításának dátuma

2023. február 14.

 


Tartalom

1. Bevezető, az adatkezelés alapelvei 3

2. Az adatkezelés biztonsága. 3

3. Az Ön jogai 4

4. Kik ismerhetik meg az adatokat?. 4

5. Az adatok továbbítása. 4

6. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek. 4

7. Adatkezelési tevékenységeink. 5

7.1 Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok. 5

7.2 Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek. 5

7.3 Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés. 6

7.4 Panaszkezelés, közérdekű bejelentések kezelésével összefüggő adatkezelés 6

7.5 Közigazgatási feladatellátáshoz (ügyintézéshez) kapcsolódó adatkezelés. 7

7.6 Egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó adatkezelés – ellátottak/gondozottak nyilvántartása (Védőnői szolgálat) 8

7.7 Egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó adatkezelés – egészségügyi dokumentáció (Gyermekorvosi rendelő) 9

7.8 Rendezvényen rögzített kép- és videófelvételek. 10

7.9 Térfigyelő rendszer adatai 11

7.10 Szerződéses partnerek adatainak kezelése. 11

7.11 Álláspályázatra jelentkezők adatai 12

7.12 Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás. 14

7.13 Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés. 16

7.14 Menetlevelek adatai 17

7.15 Saját gépjárműhasználathoz kapcsolódó költségtérítés elszámolásához kapcsolódó adatkezelés 18

8. Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége. 18

 1. Bevezető, az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, munkavállalóink és szerződéses partnereink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, különösen pedig az alábbiaknak:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
  • 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Az adatkezeléseink során alkalmazott további jogszabályi előírásokrólrészletes információkat olvashat az adatkezelési tevékenységeinket bemutató alábbi fejezetekben.

Az általunk végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az önkéntes hozzájárulásán alapuló, illetve a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelésekkel kapcsolatban információs önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban részletesen meghatározottak szerint biztosítjuk.

2. Az adatkezelés biztonsága

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel garantáljuk:

·személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk;

·kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek;

·a személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, ameddig azok kezelését törvény előírja, illetve lehetővé teszi;

·a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap (pl.: ha az adatkezelés célja megszűnik vagy az adatkezelés előzetesen meghatározott időtartama letelik);

·a személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt informatikai rendszereink és eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni védelmét;

·az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg;

·az iratkezelést zárt területen, védett helyiségeinkben végezzük;

·a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek;

·a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok továbbításban érintett szerződéses partnereink esetében gondoskodunk arról, hogy az adatok biztonságos továbbítására és bizalmas kezelésére vonatkozó szerződéses garanciális feltételek megkötött megállapodásainkban érvényesüljenek.

3. Az Ön jogai

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve, címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.

4. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, valamint a jogszabályi előírások alapján kijelölt azon közigazgatási szervek jogosultak, amelyek számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat – például az adott ügy intézéséhez szükséges adatokat – kötelesek vagyunk továbbítani.

5. Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat az adott közigazgatási szerv, illetve hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez jogszabályi előírásban meghatározott feladatunk.

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az adattovábbítás címzettjeiről további információkat olvashat.

6. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze számunkra fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

 

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

+3613911400

E- mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

7.Adatkezelésitevékenységeink

7.1 Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

· név,

· e- mail cím,

· telefonszám,

· cím (postázási cím).

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük a megadott adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

7.2Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a településünket érintő, a közösség számára jelentőséggel bíró hírekről, eseményekről és rendezvényekről, amelyek kapcsán kép-, illetve videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az oldalon keresztül közvetlenül vagy közvetett módon végzett adatkezelésekről részletes tájékoztatót talál weboldalunkon.

Az adatkezelés célja:

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.

A kezelt adatok köre:

A publikált tartalmakon (felvételeken) szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom törlésének időpontjáig.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk, ugyanakkor a weboldalon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az adott oldalt.

 

7.3 Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A működésünkkel, tevékenységünkkel kapcsolatos közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, közzétételi kötelezettségünk teljesítése céljából nyilvánosságra hozzuk.

Közérdekű adatot bárki igényelhet elérhetőségeinken, amelynek teljesítése kapcsán az alábbi adatkezelést végezzük.

Az adatkezelés célja:

A közérdekű adatigénylés teljesítése, valamint az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés azonosítása, az adatigényléshez kapcsolódó költségtérítés megállapítása és pénzügyi teljesítésének biztosítása, bizonylatolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) bekezdés és 29. § (1b) bekezdés,

· az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

· Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

· az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

· adatigénylő neve,

· elérhetőségei (az adatigénylés formájától függően: postázási cím, e- mail cím, telefonszám),

· igényelt adatok köre,

· költségtérítés megállapításához kapcsolódó számlázási adatok (név, számlázási cím, adószám),

· bankszámlaszám (költségtérítés banki utalással történő teljesítése esetén)

Az adatkezelés időtartama:

A közérdekű adatigényléssel összefüggésben megadott személyes adatokat az adatigénylés teljesítését követő egy év elteltével töröljük. A költségtérítéssel járó adatigénylések teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

Amennyiben költségtérítés is megállapításra kerül, akkor a közérdekű adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

7.4 Panaszkezelés, közérdekű bejelentések kezelésével összefüggő adatkezelés

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot amennyiben panasza merülne fel. A panasza megtétele során megadott személyes adatait kizárólag a panasza kezelés érdekében használjuk.

Az adatkezelés célja:

Érintettek jogainak biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése, panaszügyintézés, panasz kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja:

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. §-a

A kezelt adatok köre:

· bejelentő neve,

· lakcíme,

· elektronikus formájú bejelentés esetén e- mail címe

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő mindenkor hatályos iratkezelés rendjéről szóló szabályzatában szereplő irattári tervben nyilvántartott tételszám alapján az adatkezelés időtartama szerint.

Az adatok továbbítása:

A panasz, illetve közérdekű bejelentés vizsgálatában, kezelésében illetékes eljáró szervek.

7.5 Közigazgatási feladatellátáshoz (ügyintézéshez) kapcsolódó adatkezelés

Ügyfeleink személyes adatait a hivatalos ügyek intézése során, mint például a kérelmek, beadványok kezelése, a támogatások, jogosultságok megállapítása, nyilvántartása, a hatályos jogszabályi előírások alapján kötelesek vagyunk kezelni, melyet jellemzően központi (állami) informatikai rendszerekben végzünk.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Az illetékességi területünkhöz tartozó természetes és jogi személyek (ügyfelek) természetes személyazonosító adatai közül az adott ügyintézéshez, eljáráshoz, illetve nyilvántartáshoz kapcsolódó adatok, pl.:

· név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),

· e- mail cím,

· születési név,

· anyja neve,

· neme,

· születési hely, idő,

· családi állapot,

· állampolgárság,

· cím (állandó, ideiglenes, székhely, telephely),

· adószám,

· TAJ szám,

· telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

· az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

· Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

· a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

· a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

· a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény,

· a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

· az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,

· az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény,

· a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény,

· az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

· 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról és 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról,

· 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,

· 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,

· 41/2015. (VII.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,

· 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,

· az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet.

Az adatkezelés időtartama:

Az üggyel kapcsolatos helyben tárolt és kezelt adatokat minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott ideig kezeljük. Ez általában 10 év, de jogszabály ettől eltérő, hosszabb megőrzési időt is előírhat, az állami, központi nyilvántartásokban kezelt adatok megőrzési ideje ettől lényegesen hosszabb is lehet.

Az adatok továbbítása:

Amennyiben az adott ügy elintézése érdekében szükséges, illetve az ügytípus kapcsán például további nyilvántartási vagy statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünk is fennáll, akkor az adatokat az illetékes, jogszabályban meghatározott közigazgatási szervhez, hatósághoz továbbítjuk.

7.6Egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó adatkezelés – ellátottak/gondozottak nyilvántartása (Védőnői szolgálat)

A Védőnői szolgálat jogszabályi előírás alapján köteles különböző nyilvántartásokat vezetni a gondozott gyermekekről, illetve adott esetben családtagjaikról (Családgondozási lap, Védőnői eseti nyilvántartás, stb.). Az egészségügyi adatokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által üzemeltetett központi informatikai rendszerbe (EVIR: Egységes Védőnői Informatikai Rendszer) kötelesek vagyunk feltölteni.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (ellátottak, gondozottak nyilvántartása)

A kezelt adatok köre:

Az ellátott/gondozott alábbi adatai:

· a gondozott és az eltartója személyi adatait (név, születési hely, idő),

· a gondozott lakóhelyét és az ellátás idején tartózkodási helyét,

· állampolgárságát,

· a védőnői ellátás okát, időpontját, ellátás módját és a védőnő további intézkedését,

· anamnézis,

· szűrővizsgálatok/státusvizsgálatok,

· védőoltások adatai,

· fokozott gondozásba vétel adatai,

· védőnői látogatások, tanácsadások, intézkedések dokumentációja,

· a gondozott háziorvosának/házi gyermekorvosának neve, elérhetősége.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,

· az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,

· az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,

· az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,

· Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

· a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet.

Az adatkezelés időtartama:

Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében- amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok felé kötelesek vagyunk továbbítani a kezelt adatokat, különösen az alábbi címzettek felé:

· Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ÁNTSZ),

· EESZT.

7.7Egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó adatkezelés – egészségügyi dokumentáció (Gyermekorvosi rendelő)

Az egészségügyi dokumentáció tartalmazza az ellátott, a kezelt beteg természetes személyazonosító és kórtörténeti adatait. Az egészségügyi adatokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEKK) által üzemeltetett központi nyilvántartó rendszerbe (EESZT: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) is feltöltjük.

Emellett vannak olyan további, vezetendő nyilvántartások, melyeket szintén jogszabályi előírás alapján kötelesek vagyunk vezetni, mint például:

·védőoltásra kötelezettek nyilvántartása,

·fertőző betegek nyilvántartása,

·foglalkozással összefüggő megbetegedések, illetve munkabalesetek nyilvántartása, stb.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Az ellátott alábbi adatai:

· természetes személyazonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, stb.),

· Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

· kórtörténete.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

· az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

· az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

· az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

· Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.

Az adatkezelés időtartama:

Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz (pl.: EESZT) kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok felé kötelesek vagyunk a kezelt adatokat továbbítani, különösen az alábbi címzettek felé:

· Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

· Magyar Államkincstár,

· Levéltár,

· OSZIR (Országos Szociális Információs Rendszer) a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos rendszere, fertőző betegek bejelentése; oltások jelentése.

7.8Rendezvényen rögzített kép- és videófelvételek

Az általunk szervezett rendezvényeken esetenként kép- és videófelvételek is készülhetnek, amelyeket a nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve a település népszerűsítése céljából nyilvánosságra hozunk.

A nyilvánosságra hozatal tényéről és helyéről az adott rendezvényről szóló adatkezelési tájékoztatóban minden esetben részletes információkat biztosítunk.

Az adatkezelés célja:

A nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve a település népszerűsítése.

A kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása, illetve hangja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonását (törlés kérése) követő egy napon belül.

Az adatok továbbítása:

Az adott rendezvény, program kapcsán az adatok nyilvánosságra hozatala, publikálása céljából a felvételeket esetenként továbbítjuk, például a sajtó képviselőinek. Az adattovábbítás tényéről és címzettjéről az adott rendezvényről szóló adatkezelési tájékoztatóban minden esetben részletes információkat biztosítunk.

7.9Térfigyelő rendszer adatai

Településünkön közterületi térfigyelő kamerarendszert üzemeltetünk az általános közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének növelése, a közterületek rendjének biztosítása, a közterületen található vagyon megóvása, a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés, a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása, továbbá bűnmegelőzés céljából.

A térfigyelő kamerák adatait, a rögzített felvételeket a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokhoz kizárólag a Rendőrség fér hozzá.

Az adatkezelés célja:

Közterületen közbiztonság biztosítása, bűnmegelőzés, bűnüldözés támogatása.

A kezelt adatok köre:

A rögzített felvételeken felismerhetők a megfigyelt közterületre belépő személyek, illetve gépjárművek azonosításához szükséges alábbi adatok:

· a felvételen látható személyek képmása,

· a megfigyelt közterületre behajtó gépjárművek rendszáma.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján jogszabályon alapul.

Az adatkezelés időtartama:

A rögzített felvételek törlése a digitális videorögzítő eszköz (DVR) beállításainak megfelelően egyéb jogszabályi rendelkezés hiányában a jogszabályban előírt maximum 30 nap elteltével valósul meg.

Az adatok továbbítása:

Adattovábbítás a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére, illetve a felvételen szereplő személy kérelmére történhet az eljáró hatóság felé.

7.10Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Szerződéses partnereink jogi személyek (cégek, vállalkozások), ugyanakkor a céges kapcsolattartói adatok tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: email cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében emiatt szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja:

A szerződéses partnerek nyilvántartása, a partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződéses adatok kapcsolattartási adatokon kívüli részében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az alábbi jogszabályok figyelembevételével:

· az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

· a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

· Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

· a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

· GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A kapcsolattartási adatok esetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

A kezelt adatok köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához, továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok:

· név (cég tulajdonosa, képviselője),

· cím (székhely, számlázási cím),

· adószám,

· bankszámlaszám,

· e- mail cím,

· telefonszám,

· átláthatósági nyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatok.

További szerződéses adatok körében a kapcsolattartók adatai:

· név,

· telefonszám,

· e- mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.

A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

A teljesítéshez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár számára kötelesek vagyunk átadni.

7.11Álláspályázatra jelentkezők adatai

A szükséges munkaerő biztosítása kiemelten fontos számunkra. A megfelelő szakemberek megtalálása, kiválasztása céljából alkalmanként álláspályázatokat hirdetünk meg.

Az adatkezelés célja:

A feladatellátás folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas (megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

· a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

· a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

· a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény,

· egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

· egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

· az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet,

· amennyiben az érintett hozzájárulása alapján a kötelező törvényi rendelkezésekben foglalt időtartamon túl kerül megőrzésre és kezelésre az érintett által meghatározott időtartamban az álláspályázat, valamint, ha a kapcsolattartási adatok tekintetében nincsen kötelező jogszabályi előírás, úgy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul. (Az adott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.).

A kezelt adatok köre:

A jelentkezők beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

· fénykép,

· vezetéknév/utónév,

· születési név,

· anyja neve,

· neme,

· születési hely, idő,

· családi állapot,

· állampolgárság,

· állandó lakcím,

· ideiglenes lakcím (tartózkodási hely),

· telefonszám(ok),

· e- mail cím,

· önéletrajz,

· képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok adatai.

Az adatkezelés időtartama:

A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában.

A benyújtott álláspályázat elbírálását követően sikertelen pályázat esetén a pályázó számára Adatkezelő visszajuttatja a benyújtott pályázati anyagokat. Amennyiben a pályázó nem veszi át azokat, akkor Adatkezelő legfeljebb 90 nap elteltével törli, megsemmisíti az adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

7.12Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás

Munkatársaink adatait a jogszabályban előírt munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és a humánerőforrás menedzsment feladatok támogatása céljából kötelezően előírt módon kezeljük.

Az adatkezelés célja:

A munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokon alapul:

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

· a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

· a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

· a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény

· egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

· egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,

· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet,

· az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,

· a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet,

· a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,

· az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

· munkavállaló neve;

· születési helye, ideje;

· anyja neve;

· személyi igazolvány száma;

· állandó és ideiglenes lakcíme;

· állampolgársága;

· iskolai végzettsége;

· szakmai, tanfolyami végzettségei;

· munkakör, beosztás, telephely, felvétel időpontja;

· gépkocsivezetői engedélye száma (gépjármű használatára jogosult munkavállalók esetén);

· eltartott adatai (név, születési idő, TAJ szám);

· a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (1) bekezdése szerinti személyi anyag részei.

Az egészségügyi munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok, a 2020. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján:

· neve (leánykori neve);

· születési helye, ideje;

· anyja neve;

· TAJ száma, adóazonosító jele;

· lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;

· családi állapota;

· gyermekeinek születési ideje;

· egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete;

· legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi);

· szakképzettsége(i);

· iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai;

· tudományos fokozata;

· idegennyelv-ismerete;

· a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, a munkahely megnevezése, a megszűnés módja, időpontja;

· az egészségügyi szolgálati jogviszony kezdete;

· állampolgársága;

· a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte;

· a szolgálati elismerés és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok;

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele;

· e szervnél a jogviszony kezdete;

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma;

· címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai;

· a minősítés időpontja és tartalma;

· személyi juttatások;

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkából való távollétének jogcíme és időtartama;

· az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontja, módja, a végkielégítés adatai;

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (1) és (4) bekezdése alapján adatkezelő, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a kormánytisztviselő öt évnél nem régebbi fényképét, a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapját, az önéletrajzot, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, az esküokmányt, a kinevezést és annak módosítását, a főtisztviselői kinevezést, a vezetői kinevezést, a címadományozást, a besorolásról, illetve a visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratokat, a teljesítményértékelést, a minősítést, a kormányzati szolgálati jogviszonyt megszüntető iratot, a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozatot, a közszolgálati igazolás másolatát együttesen kell tárolnia (személyi anyag) és a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig megőrizni köteles.

Az adatok továbbítása:

A foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz, illetve a munkavédelmi tevékenységekhez szükséges alap adatokat (név, munkakör, beosztás) szerződéses partnereink (üzemorvos, munkavédelmi szolgáltató) felé továbbítjuk.

Az Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ, felé is továbbításra kerülnek a kezelt adatok, valamint a Központi Statisztikai Hivatal felé is.

Továbbításra kerülnek még az érintett adatok a Közszolgálati alapnyilvántartást működtető Belügyminisztérium felé is.

7.13Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés

Az adatkezelés célja:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

· a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

· a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény

· egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

· egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

· az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

· az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

· a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

· a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,

· a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,

· az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,

· a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,

· a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,

· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

· az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásához és kifizetéséhez szükséges személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

· munkavállaló neve;

· adószáma;

· TAJ száma;

· bankszámlaszáma;

· nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó adatok;

· eltartottjai adatai (név, születési idő, adószám, TAJ szám);

· házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám);

· munkaköre, beosztása.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A bér- és járulékelszámolással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatokat a hatályos adójogi előírásoknak megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a keresőképtelenség esetén (pl.: táppénz) az egészségbiztosítási ellátásokért felelős Magyar Államkincstár felé kötelesek vagyunk bejelenteni.

7.14Menetlevelek adatai

Gépjárműveink használata menetlevél vezetéséhez kötötten történik, amelynek minimálisan tartalmaznia kell a hatályos jogszabályi előírások alapján a gépjármű vezetőjének – és ha van, akkor az utasa – nevét is.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,

· az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

· 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról.

A kezelt adatok köre:

Gépjármű használatára jogosult munkavállalók alábbi adatai:

· munkavállaló neve (gépjárművezető),

· gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám).

Az adatkezelés időtartama:

A menetlevelek megőrzési ideje a hatályos számviteli előírások alapján 8 év. Ennek elteltével töröljük az adatokat, illetve leselejtezzük, megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

A menetleveleket nem továbbítjuk, viszont esetleges vizsgálata során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult azok megismerésére.

7.15 Saját gépjárműhasználathoz kapcsolódó költségtérítés elszámolásához kapcsolódó adatkezelés

A munkavállalók a saját gépjárműveiket használhatják, melyhez kapcsolódó elszámolás érdekében kezeljük a munkavállalók személyes adatait.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

· a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,

· az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

· a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet.

A kezelt adatok köre:

Érintett:

· munkavállaló neve,

· születési helye, ideje,

· lakóhelye, adóazonosító jele,

· gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám, törzskönyve, kötelező felelősségbiztosítás).

Az adatkezelés időtartama:

A számviteli bizonylatnak a kötelező megőrzési ideje 8 év.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk, viszont esetleges vizsgálata során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult azok megismerésére.

8.Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt.

Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.