2023. évi Valentinnapi nyereményjáték

Hozzájáruló Nyilatkozat a gyermek rendezvényen készült képanyagának kezeléséhez...ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán meghirdetésre kerülő nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról

 

A Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az intézményi weboldalon (https://ujhartyan.hu/muvelodes) foglaltak szerint tájékoztatja a Facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték esetében az érintetteket a játék lebonyolításához, valamint a nyeremény átadásához szükséges személyes adatok kezelésének rendjéről és az érintetti jogérvényesítési lehetőségekről (adatkezelési tájékoztató, a továbbiakban: Tájékoztató).

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

 

Adatkezelő megnevezése:

Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

Postai címünk:

2367 Újhartyán, Újsor utca 3.

E-mail címünk:

muvelodes@ujhartyan.hu

Telefonszámunk:

20-350-4503

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

HANGANOV Kft.

Elérhetősége:

dpo@hanganov.hu

 

1. A Tájékoztató tárgya, a részvétel feltételeinek adatkezelési vonatkozásai, az adatkezelés célja:

A nyereményjátékokhoz (a továbbiakban úgy is, mint: Játék) kapcsolódó adatkezelések célja: a sorsolás lebonyolítása, továbbá a nyertes személyek esetében a nyertesek értesítése, a nyeremény átvételének lehetővé tétele.

A játékban csak 14. életévet betöltött személyek vehetnek részt, azzal, hogy 14-18 év közötti jelentkező személyek esetében mindkét érintett természetes személy szülőjének (törvényes képviselőjének) írásos hozzájárulása is szükséges a játékban való részvételhez és az adatkezeléshez. (Ehhez a mintát a tájékoztató melléklete tartalmazza.)

2. Az Adatkezelő:

A tájékoztató tárgyát képező tevékenységekkel összefüggő személyes adatok kezelője az Adatkezelő, mint Szervező. Adatkezelő felelős az általa kezelt személyes adatok körének meghatározásáért, az adatkezelés jogalapjának, céljának, az adatkezelés eszközeinek, módjának jogszerűségéért, valamint az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséért.

3. Az adatkezelés jogalapja:

A nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadása érdekében történő adatkezelés jogalapja: a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: a kifejezett hozzájárulás megadása a játékban való részvétellel, a fotófelvételnek a játékfelhívásban megadott email-címre (bagolyfeszek2020@gmail.com) történő beküldésével, mint az érintettek közös és kifejezett ráutaló magatartásával történik.

A fotófelvételen szereplő személyek esetében a ráutaló magatartással megadott hozzájárulás arra is kiterjed, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételt mindkettőjük vonatkozásában az egyik felvételen szereplő személy, – mindkettőjük személyes adataival együtt – elküldje szervezőnek.

14-18 éves kor között a szülő (törvényes képviselő) által megadott nyilatkozat arra is kiterjed, hogy hozzájárulnak mindkét résztvevő esetében az érintett szülő, illetve törvényes képviselő egyrészt a játékban való részvételhez, másrészt pedig az érintettek személyes adatainak kezeléséhez is.

 

4. A kezelt személyes adatok köre:

A kezelt adatok köre

a résztvevők (játékosok) neve, lakcíme, telefonszáma, születési dátuma, illetve életkora, valamint beküldött közös fotófelvétel, melyen az érintett természetes személyek beazonosíthatók;

14-18 éves játékosok esetében továbbá a résztvevők (játékosok) szülőjének (törvényes képviselőjének) neve, lakcíme, telefonszáma (a továbbiakban együtt: érintettek).

5. Adatfeldolgozás:

A Szervező az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. Adatbiztonság:

A Szervező köteles gondoskodni az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A Munkáltató törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (információ-biztonsági) és szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát megfelelően biztosítják.

7. Az adatkezelés időtartama:

A résztvevő játékosok személyes adatait Szervező – az egyenlő bánásmód bizonyíthatósága érdekében is – a nyertesek kisorsolását követő 5 évig kezeli.

8. Adattovábbítás:

Adattovábbítás, illetve nemzetközi adattovábbítás nem történik.

9. Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, saját magára vonatkozó személyes adatokról a megadott elérhetőségeken. Szervező az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

A Szervező törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a törlést érintett kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az érintett jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám:

+3613911400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

Személyes adatainak védelme érdekében az érintett továbbá bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. A keresetet az érintett döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a https://birosag.hu/birosag-keresooldalon találhat.

10. A tájékoztató melléklete: Szülői (törvényes képviselői) hozzájárulási nyilatkozat (mely szintén a weboldalon kerül közzétételre).
« vissza