többgenerációs családi házban élő családok gázkedvezménye!

Vissza
többgenerációs családi házban élő családok gázkedvezménye!
2022.10.05.
Tájékoztató és a hatósági kérelem letölthető ....

Tisztelt Újhartyáni Lakosok!

 Fontos változás letölthető itt.....

 

A Kormány az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos 7/A. §-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.

A Belügyminisztérium és Miniszterelnökség által 2022. szeptember 12-én továbbított tájékoztatás szerint a kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan - társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő - családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számát.

Ez az eljárás kérelemre indul, melyet az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, a mellékelt kérelem formanyomtatvány alapján. Kérjük, hogy az ingatlanalaprajzát, egy nem hivatalos helyszínrajzot a lakóegységekről és az épült lakás funkcióját igazoló fotókat csatoljanak!

A kérelem és mellékletei benyújthatóak elektronikusan az ujhartyan@ujhartyan.hu e-mailcímen, postai úton (2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.) és személyesen a Polgármesteri Hivatalba.

A jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás meghatározásnak.

Lakás rendeltetési egység:

105. §(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC),közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a)a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b)a főzést, mosogatást és az étkezést,

c)a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d)az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdésa)pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3)A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle után adható ki. Egyeztetés érdekében kérjük telefonos elérhetőséget adjanak meg!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

Az adatok valódiságáért a Kérelmező büntetőjogi és kártérítési felelőséggel tartozik. A visszaélések megelőzése érdekében a jogszabály egyfelől a jegyző — szolgáltatói jelzésre lefolytatandó hatósági ellenőrzését írja elő, másfelől az építésügy hatóság (mint felügyeleti szerv) eljárását is lehetővé teszi.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kérelmező jogosultalanul vette igénybe a többletkedvezményt, úgy a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell majd megfizetnie a jogosultalanul igénybe vett mennyiséget.

A teljes tájékoztató anyag letölthető itt..

Hatósági Bizonyítvány iránti kérelem letölthető itt...

Tisztelt Újhartyáni Lakosok!

 

 

A többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatosan 2022. szeptember 13-án tettünk közzé tájékoztatót.

A Belügyminisztérium és Miniszterelnökség által 2022. szeptember 22-én egy részletes tájékoztató anyagban válaszolta meg a gyakorlatban felmerülő kérdéseket. Szeretnénk felhívni az alábbi, kiemelten fontos kérdésekre a figyelmet:

A hatósági bizonyítvány kiállítása során figyelemmel kell lenni az együtt lakók számára? Válasz: A kormányrendelet egyértelműen meghatározza a hatósági bizonyítvány tartalmát: a jegyzőnek azt kell igazolnia, hogy az adott ingatlanon hány darab, az OTÉK lakás definíciójának megfelelő önálló rendeltetési egység van, függetlenül az ott lakók számától.

Ha az együtt lakók közül bárkinek önálló ingatlana van bárhol, és ott már kap kedvezményt, akkor az együtt lakás miatt még van kedvezmény? Válasz: Ahogyan a társasházi és a lakásszövetkezeti lakások esetén sem kizárt valamely tulajdonos több lakásának is a kedvezményezése, úgy a 2-4 lakásos ingatlanok esetében sem kizárt (a támogatás a fogyasztói helyhez kötődik, nem a tulajdonos személyéhez).

Ha kettő vagy több — az OTÉK 105. §-ának megfelelő — épületrész (helyiségcsoport) található az épületben, de az épületrészek között van közvetlen kapcsolat (pl. ajtóval összenyílik, ezért átjárható a másikból), akkor önálló lakásnak minősíthetőek-e ezek az épületrészek, vagy csak egy lakáson belüli lakórészekről beszélhetünk?

Válasz az Építési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve: Az OTÉK 1. mellékletének fogalom-meghatározása (95. pont) szerint az önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van. A lakás előírásainak megfelelő épületrészek, amennyiben egymásba nyíló helyiségekkel rendelkeznek, azaz össze vannak nyitva (átjárhatók egyikből a másikba), akkor sem tekinthetők önálló lakásoknak, ha egyébként az épületrészek rendelkeznek bejárattal a szabadból vagy a közös közlekedőből.

Tekinthető-e önálló rendeltetési egységnek egy második — pl. a tetőtérben kialakított — lakás, ha az első lakás több helyisége nyílik (nemcsak a bejárata) a közös közlekedőből?

Válasz az Építési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve: Nem önálló rendeltetési egység az az épületrész (pl. a beépített tetőtéri rész), ha annak megközelítése (pl. a lépcső) nem az épületen belüli közös közlekedőből vagy a szabadból indul, hanem egy lakás egy helyiségéből — pl. nappalijából —, hiába elégíti ki a két épületrész az OTÉK lakásra vonatkozó előírásait. Ebben az esetben nem érvényesül az önálló rendeltetési egység OTÉK-fogalma. A közös közlekedő: az a közlekedő, ahonnan a lakások nyílnak (ha egy lakáson belül két fürdő, WC, konyha stb. van, attól még nem lesz az egy lakásból kettő).

Ha a két (vagy több) lakórész nem különül el fizikailag egymástól, nem rendelkezik mindegyikük külön bejárattal, igazolható a kettő (vagy több) lakás rendeltetési egység? Válasz az Építési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve: A kormányrendelet 7/A. § (l) bekezdése alapján önálló rendeltetési egységeket kell igazolni, melyek az OTÉK 105. § előírásait teljesítik. Az önálló rendeltetési egység fogalmát az OTÉK 1. melléklet 95. pontja határozza meg. Fentiek értelmében a generációs családi házak, melyek egyik-egyik részében (pl. földszinti, tetőtéri, emeleti szintjén) egy-egy család lakik, de önálló bejárattal nem rendelkeznek az épületen belüli közös közlekedőből vagy a szabadból, nem felelnek meg az előírt követelményeknek.

Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmet, hogy mind a funkcionalitás, mind a méretnagyságok tekintetében nem lehetnek közös használatúak a lakáshoz szükséges helyiségek (pl. konyha, fürdő), az önálló rendeltetési egységek egymásba nyíló helyiségekkel nem rendelkezhet, ahogy a meghatározott mérethatároknak is meg kell felelni.