Jogszabályok


Újhartyán Város Önkormányzata és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatala Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Újhartyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról

Újhartyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Információ Biztonsági szabályzat  IBSZ

Információ átadási szabályzat


A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

 

Magyarország Alaptörvénye

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete 14/2014. (X.21..) rendelete Újhartyán Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Hatósági Osztály:

Személyügy

- Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv.

- Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

- A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tv.

- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv.

- A köztisztviselők tartalékállományba helyezéséről és a betöltetlen köztisztviselői állások nyilvános közzétételéről szóló 150/1998. (IX.18.) Korm.rend.

- A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet

- A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet

Szociális ügyek

-A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. Törvény

-A gyermekek védelméről és gyámügyi igazatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)

-A házasságról, a családról és a gyámságról szóló, többször módosított 1952. évi IV. Törvény

-A Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Törvény

-A családok támogatásáról szóló, többször módosított 1998. évi LXXXIV. Törvény

-A foglalkoztatás elősegítéséről szóló, többször módosított 2002. évi LIII. Törvény

-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. Törvény

-A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet

-A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló, többször módosított 164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet

-Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet

-A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. Rendelet

-A hadigondozásról szóló, többször módosított 1994. évi XLV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló, többször módosított 113/1994. (VIII.31.) Korm. Rendelet

-A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, többször módosított 29/1993. (II.17.) Korm. Rendelet

-A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló, többször módosított 133/1997. évi (VII.29.) Korm. Rendelet

-Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és gyermekvédelm szabályairól szóló, 7/2018 (IV.26.) rendelete

Közterület használattal kapcsolatos ügyek

- 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról

- 3/2016. (II.12.) sz. Önkorm. rendelet a közterület használatáról és a közterület rendjéről

Zöldfelületek fenntartása:

- 21/1992. (I.28.) Korm. rendelet a belügyi igazgatás hatáskörébe tartozó államigazgatási feladat-és hatáskörökről

- 2/1976. (I.16.) ÉVM rendelet a tanácsi szervek kezelésében lévő közhasználatú zöldfelületek fenntartásáról és használatáról

 Fakivágás

- 21/1970. (VI.21.) Korm. rendelet a fák védelméről

Köztemetők fenntartása, felügyelete:

- 21/1992. (I.28.) Korm. rendelet a belügyi igazgatás körébe tartozó államigazgatási feladat-és hatáskörökről

- 1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és a temetkezésről

- 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról

Helyi utak, hidak fenntartása

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

- 30/1988. (IV.24.) Mt. rendelet az 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

- 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

- 1/1975. KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

- 5/2004. (I.28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

Közvilágítási feladatok

- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Település vízellátás, vízrendezés és belvízmentesítési, árvízvédelmi feladatok

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkörökről

- 120/1999. évi Korm. rendelet a vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

Környezetvédelmi ügyek

1. Hulladékgazdálkodás

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

- 241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat-és hatásköréről

- 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

- 14/2013 ( VIII. 01.) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

2. Zaj-és rezgésvédelem

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 8/2002. (III.22.) KÖM-EGM egy. rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

3. Levegőtisztaság-védelem

- 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

Állat-és növény-egészségügyi, mezőgazdasági közigazgatási ügyek

Állat-egészségügyi feladatok:

- 21/1996. (VII.9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

- 2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről

- 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól

- 15/1997. (III.5.) FM rendelet az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági eljárásról és az ebek egyedi azonosításának díjáról

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

- 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségüyi Szabályzat kiadásáról

- 25/2012. (XI.05.) az állatok tartásáról

 Növény-egészségügyi feladatok

 - 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről

Köztisztaság

- 1999. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatairól és hatásköreiről

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Közcélú, közérdekű munka, közmunkaprogram

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Igazgatási ügyek:

- A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.

- A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

- A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv.

- A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. tv.

- Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr.

- A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tv.

- A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM. Rendelet

- A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) Mt. Rendelet

- A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

- Az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. r.

- A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. R.

 - A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. r.

- Az anyakönyvekről, a házassági eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet.

Építésügyi ügyek:

- 1997. évi LXXVIII. Tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

- 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

- 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

- 245/2006.(XII.05.) Korm. rendelet az építésügyi bírságról

- 16/2012 (V.24.) Helyi Építési Szabályzat HÉSZ

- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

- 180/2005/(IX.9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

 - 290/2007.(X.31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

Adóügyi ügyek:

- A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv.

- Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. tv.

- 14/2015. (VI. 17.) a helyi adóügyekre elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

- 30/2012 (XII.12) helyi adókról

- A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. Tv

- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv

- Az illetékekről szóló többször módosított 1990. (XII. 24.) évi XCIII. tv

- Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. Mellékletének XIX. pontja